Jak dostosować swój sklep internetowy do przepisów RODO?

Aktualizacja: 02 lipca 2021

|Projektowanie sklepów - UX, Design, Treści, Logo|Jak dostosować swój sklep internetowy do przepisów RODO?
Jak dostosować swój sklep internetowy do przepisów RODO?

Przepisy te obowiązują bezpośrednio na terenie wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej. Zatem każdy podmiot czy to publiczny czy prywatny, który przetwarza dane osobowe zobowiązany jest do wdrożenia nowych zasad i obowiązków z tym związanych. Niewątpliwie sklepy internetowe przetwarzają dane osobowe swoich klientów. Celem przetwarzania jest między innymi realizacja zamówienia, płatności, wysłanie towaru, reklamacje w sklepie internetowym czy zwrot towaru. W tych celach przedsiębiorca zbiera informacje od swoich klientów a bez przekazania danych osobowych realizacja zamówienia czy obsługa posprzedażowa jest w praktyce niemożliwa. Jakie zatem spoczywają obowiązki na właścicielu sklepu internetowego w związku z przetwarzanie danych osobowych ?

Podobnie jak odbywało się to dotychczas sklepy internetowe w trakcie składania zamówienia wykorzystują tzw. okienka wyboru (checkboxy) aby klient mógł w sposób świadomy wyrazić zgodę na akceptację regulaminu czy na przetwarzanie jego danych osobowych. Wejście w życie przepisów RODO nie zmienia dotychczasowej praktyki, którą uznać należy za prawidłową. Przedsiębiorca internetowy powinien jednak dostosować wszelkie okienka wyboru w ten sposób aby udzielona zgoda była dobrowolna, jednoznaczna i świadoma. Za nieprawidłową zatem praktykę należy uznać domniemane zaznaczenia okna wyboru. Klient powinien osobiście wyrazić zgodę poprzez kliknięcie i zaznaczenie wybranego okienka.

Przepisy te obowiązują bezpośrednio na terenie wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej. Zatem każdy podmiot czy to publiczny czy prywatny, który przetwarza dane osobowe zobowiązany jest do wdrożenia nowych zasad i obowiązków z tym związanych. Niewątpliwie sklepy internetowe przetwarzają dane osobowe swoich klientów. Celem przetwarzania jest między innymi realizacja zamówienia, płatności, wysłanie towaru, reklamacje czy zwrot towaru. W tych celach przedsiębiorca zbiera informacje od swoich klientów a bez przekazania danych osobowych realizacja zamówienia czy obsługa posprzedażowa jest w praktyce niemożliwa. Jakie zatem spoczywają obowiązki na właścicielu sklepu internetowego w związku z przetwarzanie danych osobowych ?

Obowiązek uzyskania zgody

Podobnie jak odbywało się to dotychczas sklepy internetowe w trakcie składania zamówienia wykorzystują tzw. okienka wyboru (checkboxy) aby klient mógł w sposób świadomy wyrazić zgodę na akceptację regulaminu czy na przetwarzanie jego danych osobowych. Wejście w życie przepisów RODO nie zmienia dotychczasowej praktyki, którą uznać należy za prawidłową. Przedsiębiorca internetowy powinien jednak dostosować wszelkie okienka wyboru w ten sposób aby udzielona zgoda była dobrowolna, jednoznaczna i świadoma. Za nieprawidłową zatem praktykę należy uznać domniemane zaznaczenia okna wyboru. Klient powinien osobiście wyrazić zgodę poprzez kliknięcie i zaznaczenie wybranego okienka.

Pamiętać należy aby dokonać audytu sklepu i sprawdzić czy w każdym miejscu, w którym klient podaje swoje dane osobowe jest odpowiedni checkbox. Rekomenduje się aby okno wyboru znajdowało się także pod różnymi formularzami w tym pod newsletterem oraz formularzem kontaktowym.

Obowiązek informacyjny

Podkreślenia wymaga to, że przepisy RODO wprowadzają obowiązek udzielenia klientowi szczegółowych informacji wymaganych przez prawo. Aby wypełnić ten obowiązek przedsiębiorca powinien zaktualizować swoją Politykę Prywatności lub załączyć nowy dokument, który można nazwać „Klauzula informacyjna RODO”. Rekomendujemy aby wypełnić obowiązek informacyjny poprzez aktualizację Polityki Prywatności. Takie rozwiązanie powoduje ujednolicenie dokumentów prawnych, które są dostępne na stronie i nie powoduje obowiązku wprowadzania kolejnego z nich. Biorąc pod uwagę wielość obowiązków formalnych jakie spoczywają na e-sklepach, wprowadzenie kolejnego dokumentu może powodować nadmierny formalizm i utrudnić przekaz prawny. Należy podjąć odpowiednie środki, aby w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem poinformować klienta o jego prawach dotyczących przetwarzania danych osobowych.

Jakie zatem informacje powinny się znaleźć w klauzuli informacyjnej RODO? W klauzuli tej przedsiębiorca powinien podać min. następujące informacje:

 1. swoją tożsamość i dane kontaktowe oraz, gdy ma to zastosowanie, tożsamość i dane kontaktowe swojego przedstawiciela;
 2. gdy ma to zastosowanie – dane kontaktowe inspektora ochrony danych;
 3. cele przetwarzania danych osobowych, oraz podstawę prawną przetwarzania;
 4. informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców, jeżeli istnieją;
 5. gdy ma to zastosowanie – informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego (tzn. poza Unię Europejską);
 6. okres, przez który dane osobowe będą przechowywane, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;
 7. informacje o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;
 8. jeśli ma to zastosowanie – informacje o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 9. informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 10. informację, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych;
 11. informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

Jak widać z powyższego wyliczenia przedsiębiorca ma liczne obowiązki informacyjne wobec swoich klientów. Warto zatem zadbać aby w Polityce Prywatności udzielić tych informacji w sposób przejrzysty i wyczerpujący.

Ochrona Danych Osobowych

Oprócz powyższych obowiązków w stosunku do klientów e-sklepy powinny w szczególności wdrożyć mechanizmy zapewniające bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych. W tym zakresie istnieje wiele metod technicznych ochrony danych osobowych od zabezpieczenia systemu hasłami na wysokim poziomie, poprzez szyfrowanie danych, protokoły ssl, firewall i inne. W tym miejscu ważne aby przeszkolić pracowników i przeczulić ich w sprawie bezpieczeństwa systemów informatycznych. Zdarza się, że klienci nawet dużych sklepów internetowych otrzymują informację z wyjaśnieniem, że ich dane w sposób nielegalny weszły w posiadanie osób trzecich. Klienci w takiej sytuacji mogą mieć prawo do słusznych obaw a nawet utraty zaufania do firmy której powierzyli takie dane jak adres zamieszkania, telefon, adres e-mail, numer rachunku bankowego itp. Tak ważne jest w dobie rozwijających się technologii aby w sposób odpowiedni zadbać o techniczne i organizacyjne środki ochrony.

zapamiętaj

Zgodnie z art. 33 RODO, w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, e-sklep bez zbędnej zwłoki – w miarę możliwości, nie później niż w terminie 72 godzin po stwierdzeniu naruszenia – powinien zgłosić je organowi nadzorczemu, chyba że jest mało prawdopodobne, by naruszenie to skutkowało ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. Zatem jeśli nastąpiłby wyciek lub kradzież danych osobowych z systemu informatycznego i powstałoby ryzyko, że może to być zagrożeniem dla klientów sklepu należy poinformować Urząd Ochrony Danych Osobowych oraz klientów, których dane wyciekły lub zostały wykradzione.

Polityka Ochrony Danych Osobowych

Dobrą praktyką jest stworzenie instrukcji, która nazywa się Polityka Ochrony Danych Osobowych. Jest to dokument wewnętrzny, w którym określa się mechanizmy i środki techniczne ochrony danych swoich klientów. W dokumencie tym zapisuje się także instrukcje  postępowania z danymi osobowymi dla wszystkich osób, które są upoważnione do ich przetwarzania.

Rejestr Czynności Przetwarzania

Obecnie nie mamy obowiązku rejestrować zbiorów danych osobowych w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych. Można powiedzieć, że niejako obowiązek ten zastąpiony został prowadzeniem Rejestru Czynności Przetwarzania. Rejestr ten to nic innego jak zbiór informacji odnośnie przetwarzanych danych w firmie. Rejestr jest dokumentem wewnętrznym i powinien zawierać:

 1. imię i nazwisko lub nazwę oraz dane kontaktowe administratora oraz wszelkich współadministratorów, a także gdy ma to zastosowanie – przedstawiciela administratora oraz inspektora ochrony danych;
 2. cele przetwarzania;
 3. opis kategorii osób, których dane dotyczą, oraz kategorii danych osobowych;
 4. kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w tym odbiorców w państwach trzecich lub w organizacjach międzynarodowych;
 5. gdy ma to zastosowanie, przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, w tym nazwa tego państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, a w przypadku przekazań, o których mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi, dokumentacja odpowiednich zabezpieczeń;
 6. jeżeli jest to możliwe, planowane terminy usunięcia poszczególnych kategorii danych;
 7. jeżeli jest to możliwe, ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa,

Rejestr wystarczy stworzyć raz, uwzględniając aktualną sytuację w e-sklepie i następnie aktualizować go wyłącznie w sytuacji gdy praktyka działania dotycząca przetwarzania danych osobowych ulegnie zmianie. Może być on przechowywany w wersji papierowej lub elektronicznej.

Powyższe obowiązki są najważniejszymi z tych jakie nakładają na e-sklepy przepisy RODO. Jak widać mają one obszerny charakter i wymagają od przedsiębiorców zaangażowania i potraktowania ochrony danych osobowych jako ważnego aspektu codziennego funkcjonowania.

Zespół INTLE
Zespół INTLE

Jesteśmy grupą praktyków marketingu internetowego z Krakowa. Codziennie z pasją przeprowadzamy kampanie dla ogólnopolskich i lokalnych marek. Fani optymalizacji, entuzjaści najnowszych rozwiązań, poszukiwacze wartościowego ruchu. To właśnie my!

Wiemy, że sukces nie jest dziełem przypadku. Składa się na niego wiele pojedynczych elementów: strategia, odpowiednie narzędzia, stała analityka kampanii i wiele więcej... W INTLE z pojedynczych klocków budujemy spójną całość, która generuje Twoje zyski. Takie podejście przynosi efekty każdego dnia.

Te artykuły mogą być dla Ciebie
 Jak ustalić najważniejsze cele dla sklepu internetowego w Google Analytics

 Jak ustalić najważniejsze cele dla sklepu internetowego w Google Analytics

Jak każdy biznes jest inny tak każdy sklep internetowy jest inny i ma inne cele do osiągnięcia aby przyniosły zysk. Dla jednego będzie to sprzedany towar, dla innego pobrana aplikacja a jeszcze dla innego zapisanie się na szkolenie. Dla jeszcze innych form biznesu będzie to tylko zobaczenie kontaktu. W tym artykule przedstawimy najpopularniejsze cele dla sklepu internetowego.

czytaj dalej

Automatyzacja marketingu w małych sklepach internetowych

Automatyzacja marketingu w małych sklepach internetowych

Na początku polecam odpowiedzieć sobie na pytanie czy rozumiemy czym jest marketing automation i jakie cele ma w naszym przypadku spełniać. Jeśli dopiero zaczynamy rozwijać biznes on-line i ruch na stronie jest niewielki warto odłożyć wdrażanie automatyzacji na później, a w pierwszej kolejności zająć się generowaniem ruchu i budowaniem świadomości brandu. Bez tego nawet najlepsze narzędzie nie będzie miało szans na pokazanie swoich możliwości. 

czytaj dalej

Co analizować w małym sklepie internetowym

Co analizować w małym sklepie internetowym

Na początku działalności sklep internetowy siłą rzeczy ma ograniczoną ilość danych o klientach. Zagłębianie się w szczegółowe analizy nie ma wtedy sensu. Na jakie metryki zwracać uwagę i jakie zachowania użytkowników analizować, gdy Twój e-commerce ma skalę do 10 000 wizyt miesięcznie? Dowiesz się z tego artykułu.

czytaj dalej

Jak dystrybuować treści publikowane na blogach?

Jak dystrybuować treści publikowane na blogach?

Napisałeś praktyczny poradnik zakupowy lub ciekawe case study na podstawie doświadczeń swojej firmy? Wartościowy artykuł zasługuje na liczne grono czytelników, a cel ten osiągniesz dzięki umiejętnej dystrybucji treści. Aby dotrzeć do szerokiej grupy odbiorców, nie potrzebujesz specjalistycznych umiejętności ani dużych nakładów finansowych – wiele działań na rzecz dystrybucji wdrożysz praktycznie „z marszu”, tuż po lekturze naszego tekstu!

czytaj dalej

Co mówią o nas klienci

W lewo
W prawo

Współpracę z INTLE oceniam na bardzo udaną. Za największy atut uważam kompleksowe wsparcie i możliwość realizacji różnych projektów z jedną firmą.
Mimo, że prace przy rozwoju mojego sklepu realizowało kilku różnych specjalistów, za kontakt i przepływ informacji odpowiedzialna była jedna osoba - to duża wygoda i oszczędność mojego czasu!

Opinia marki BESIMO o Agencji interaktywnej INTLE

Robert Kornak

Z agencją INTLE współpracujemy od lat na wielu poziomach. Nasz sklep notuje znaczące wzrosty sprzedaży, znacznie większe niż jak byliśmy związani z konkurencyjnymi agencjami SEO. Firma Pana Łukasza jawi się jako rzetelny i pomocny partner w reklamowaniu naszego asortymentu oraz usług. Cenimy sobie wkład, zaangażowanie oraz elastyczność we współpracy. Polecam

Opinia marki Happytime o Agencji interaktywnej INTLE

Łukasz Łukawski

Wzorowa kompleksowa obsługa.
Współpracuję z firmą Intle od 3 lat. Wzorowa kompleksowa obsługa. Bardzo dobry kontakt z właścicielem oraz pracownikami. Przed nami jeszcze wiele lat wspólnych działań. Szczerze polecam 👍

Eco&Fit - opinia o współpracy

Mariusz Bernat

Dzięki współpracy z firmą Intle, rozwijamy sprzedaż internetową w dobrym kierunku. Przyczynia się do tego dobra komunikacja i zrozumienie naszych potrzeb. Mamy możliwość realizować poszczególne cele zgodnie z przyjętymi założeniami i weryfikować ich skuteczność poprzez odzwierciedlenie w wynikach sprzedażowych. Cenimy sobie rzetelność i uczciwość naszych partnerów.

karo.waw.pl - opinia o współpracy

karo.waw.pl

Mam bardzo pozytywne doświadczenia odnośnie współpracy SEO z Intle. Dostaję regularne miesięczne raporty, więc widzę za co płacę, a co najważniejsze widzę również efekty pracy agencji w postaci coraz większego ruchu i transakcji z wyszukiwania organicznego. Bardzo dobry kontakt z firmą, która stara się również edukować klienta.

Opinia EKCONCEPT

Ewa Korwin-Winogrodzka

Ale bajer!
Pani Marto, dziękuję całemu zespołowi INTLE! Pięknie to wygląda. Bardzo się cieszę. Pozdrawiam!

Opinia o współpracy Angelex

Angelex Kancelaria prawna

Sklep Shoper.
Dużo pod górę i nie najtaniej, ale firma mimo problemów starała się jak mogła by problemy rozwiązać.

Dentistry - opinia dla INTLE

Dentistry

Nasza firma korzysta z usług firmy Intle od kilku lat, w bardzo szerokim zakresie. Profesjonalna obsługa - gwarantowane efekty.

Logos Dystrybucja - Opinia dla INTLE

Bartosz Urbański

Profesjonalna obsługa klientów, szeroki wachlarz usług. Polecamy firmę Intle.

Opinia SOTE dla INTLE

SOTE Jakubowicz

Możemy zdecydowanie polecić firmą "Intle" jako profesjonalnego i rzetelnego partnera w dziedzinie usług internetowych i multimedialnych.

Agencja interaktywna INTLE - opinia Warmhouse

Warm House

Bardzo dobrze zredagowane teksty nie tylko pod względem stylistycznym, ale co istotne - także merytorycznym. Ciekawe i dopracowane w każdym szczególe.

Opinia sklepu Miękkie

Sylwia Synowiec

Polecamy!
Grafika sklepu przeszła nasze najśmielsze oczekiwania, co potwierdza się przy telefonach od klientów, którzy dzwoniąc, lub też pisząc e-maile często wspominają, że sklep jest bardzo ładny i przejrzysty. Pomimo okresu urlopowego, to projekt został wdrożony bardzo sprawnie. Podczas robienia ustaleń nad projektem, obsługa była rzetelna, konkretna i miła. Dziękujemy Intle :)

Opinia 32m2treningu dla Agencji INTLE

32m2treningu

Efekt końcowy przerósł nasze oczekiwania. A co najważniejsze nad całością czuwał Pan Marcin - specjalista SEO, który od początku buduje widoczność naszego sklepu w Google.
Współpracę z Intle cenimy przede wszystkim za kompleksowe i wielopoziomowe spojrzenie. Na każdym etapie współpracy pokazują nam nowe rozwiązania, inspiracje i możliwości rozwoju. Zrealizowaliśmy już wspólnie wiele ciekawych projektów i myślę, że jeszcze niejeden przed nami.

Sklep Kuchnia Włoska - opinia o INTLE

Anna Wójtowicz

W ramach współpracy INTLE zajęło się między innymi tworzeniem kontentu, komunikacją w Social Mediach, a po czasie również odświeżeniem grafiki naszej strony i pozycjonowaniem.
Współpracujemy od połowy 2019 roku, co samo w sobie stanowi najlepszą rekomendację.

Opinia marki PUSZMAN

Team Puszman